การทำหนังสือเดินทางเยอรมันให้บุตรที่เกิดในไทย และขอวีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมันกรณีแรกติดตามบุตรสัญชาติเยอรมัน และจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน

ขั้นตอนแรกก่อนจะขอวีซ่าติดตามบุตร ต้องขอหนังสือเดินทางเยอรมันให้บุตรก่อน

ขั้นตอนแรก เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารบุตร

    1. ใบเกิด
    2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร. 14/1
    3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) (ถ้ามี)
    4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ช.5) (ถ้ามี)
เอกสารมารดาจะใช้เหมือนกรณีสมรสทุกอย่าง
    1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองเกิด
    2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร. 14/1
    3. ใบรับรองโสด
    4. ใบทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง) ทางบริษัท มีบริการขอใบทะเบียนกลางให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ)
    6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ช.5) (กรณีเคยเปลี่ยนนามสกุล)
    7. ใบทะเบียนสมรส พร้อมบันทึก (คร.2)
    8. ใบทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร.6)
    9. ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
    10. ใบมรณะ (กรณีอดีตสามีเสียชีวิต)
    11. ใบคำพิพากษา (กรณีฟ้องหย่า)
    12. ใบคดีถึงที่สิ้นสุด
กรณีบิดาสัญชาติเยอรมันอยู่ด้วยที่ประเทศไทย
    ขั้นตอนแรกนัดทางเว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมนีเตรียมเอกสารข้างต้นตัวจริงพร้อมฉบับแปลเข้าไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตตามเวลานัด โดย บิดา มารดา และบุตร ต้องไปพร้อมกันทั้งหมด พร้อมคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุตรหลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะให้ท่านไปรับรองเอกสารและจะนัดให้มารับหนังสือเดินทางบุตรอีกครั้ง (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
กรณีบิดาสัญชาติเยอรมันอยู่ที่ประเทศเยอรมนี นำเอกสารข้างต้นตัวจริงของบุตร และมารดาเข้าไปรับรองในสถานทูตเยอรมนี (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
ส่งเอกสารที่รับรองเสร็จแล้วจากสถานทูตเยอรมนี พร้อมตัวแปลส่งให้บิดาที่ประเทศเยอรมนี บิดาต้องนำเอกสารทั้งหมดไปขอจดทะเบียนรับรองบุตร และทำหนังสือมอบอำนาจให้มารดา
ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาให้มารดาที่ประเทศไทย และมารดานำเอกสารทั้งหมด เข้าไปทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่สถานฑูตเยอรมนีโดยนัดผ่านทางเว็บไซต์ของสถานฑูตเยอรมนี หลังจากเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะนัดให้มารับหนังสือเดินทางบุตรอีกครั้ง (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
หลังจากได้รับหนังสือเดินทางเยอรมันของบุตร
ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่ามารดาติดตามบุตร
เอกสารที่ต้องใช้
    1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด
    2. สูติบัตรบุตร
    3. ในบางกรณีต้องใช้ หลักฐานการถือสัญชาติเยอรมันของบุตร หลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบิดาของบุตร
    4. หลักฐานซึ่งแสดงว่าตนเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร
    5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
    6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

    กรณี บิดา-มารดา จดทะเบียนสมรสหลังจากคลอดบุตรแล้ว ต้องนำใบสำคัญการสมรส (คร.3) และบันทึกการสมรส (คร.2) ของบิดา-มารดา มาขอยื่นวีซ่าติดตามบุตรพร้อมสำเนา 2 ฉบับ


ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราตั้งแต่ต้น จนถึงวีซ่าผ่าน ค่าบริการทางเราจะเก็บหลังจากวีซ่าผ่านแล้วเท่านั้น
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ