วีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดา

ในการดำเนินเรื่องเพื่อขอวีซ่าบุตรติดตามบิดา/มารดา ที่อายุไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารสำคัญต่าง ๆ ประกอบกัน โดยเอกสารที่ใช้จะมีความแตกต่างของการจัดเอกสารเพื่อเข้ารับรอง แล้วแต่กรณี ซึ่งเอกสารที่จะใช้ยื่นในสถานทูตนั้นต้องทำการแปลก่อนเข้ารับรอง และทางบริษัทของเราได้ให้บริการในการแปลเอกสาร ให้คำปรึกษา จัดการดำเนินการด้านเอกสารแบบครบวงจร และเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดา ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

เราจะเก็บค่าบริการหลังจากวีซ่าของท่านผ่านแล้วเท่านั้น

ตารางรายการเอกสารที่จำเป็น


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา / บิดา กรณีบิดา-มารดาไม่ได้สมรสกัน กรณีบิดา-มารดาหย่าร้างกัน กรณีบิดา-มารดาหย่าโดยคำสั่งศาล กรณีบิดา-มารดามรณะ
1.ใบสูติบัตร
2.ทะเบียนบ้าน หรือใบ ทร.14/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์)
3.ใบ ปค.14 (หนังสือรับรองว่าบุตรอยู่ใน “อำนาจการปกครองของมารดาเพียงผู้เดียวและบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่อย่างใด”)
4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของมารดา- บิดา-บุตร (กรณีมารดา-บิดา-บุตรเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
5.ใบมรณบัตร หรือ ทร.4/ก (แบบรับรองทะเบียนคนเสียชีวิต) กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต
6.คำพิพากษา/ใบคดีถึงที่สิ้นสุด
กรณีเอกสารระบุให้ผู้หย่าฝ่ายตรงข้ามดูแลบุตร

นำเอกสารตัวจริงของบุตรทั้งหมดนำเข้ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

หลังจากได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต
กรณีให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องให้

กรณีมอบอำนาจให้บริษัทเราดำเนินการให้ทั้งหมด
1. ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดของเด็ก มาให้ทางบริษัทเรา พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
2. หนังสือมอบอำนาจ นำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไปรับรองที่สำนักงานทนายความ หรือสถานทูตไทยในประเทศเยอรมนี และส่งมาให้ทางบริษัทเรา
ใบมอบอำนาจ
3. สำเนาหนังสือเดินทางของแม่ และของพ่อเลี้ยงเด็ก ชาวเยอรมัน
4. สำเนาวีซ่าเยอรมันของแม่เด็ก
5. สำเนาทะเบียนสมรสระหว่างแม่เด็กกับพ่อเลี้ยงเด็กชาวเยอรมัน
6. ที่อยู่ในประเทศเยอรมนี และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

ขั้นตอนต่างๆ
เมื่อได้เอกสารครบตามข้างต้น ขั้นแรกทางเราจะเอาเอกสารตัวจริงของเด็กทั้งหมด เข้าไปรับรองเอกสารในสถานทูตเยอรมัน หลังจากเอกสารได้ผ่านการรับรองจากสถานทูตเยอรมันเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าให้เด็กในทันที และเด็กต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเยื่นวีซ่าด้วยตนเอง บิดา-มารดาสามารถเดินทางมารับบุตร ตอนที่วีซ่าผ่านแล้ว

ความสะดวกที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการกับบริษัทเรา
1. ลดขั้นตอนและความยุ่งยากต่างๆ เอกสารและขั้นตอนต่างๆ
ในการยื่นขอวีซ่าถูกต้องและแม่นยำ ดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
2. ประหยัดเวลา เพราะตั้งแต่เริ่มต้นเดินเรื่อง จนถึงวีซ่าอนุมัติ ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เราทำแทนท่านทั้งหมด
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องเดินทางมาสถานทูตบ่อยๆ เพราะต้องมารับรองเอกสารก่อน เอกสารรับรองเสร็จก็ต้องมารับอีก และก็ต้องพาเด็กมายื่นวีซ่าอีก
กรณีมารดา/บิดา พาบุตรมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
1. ใบเกิด
2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร.14/1 (แบบรับรองทะเบียนราษฎร)
3. หนังสือผู้มีอำนาจปกครองบุตร
   3.1 ในกรณีที่มารดาจดทะเบียนสมรสกับบิดาของเด็ก ต้องใช้ใบทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก คร.6 ใน
   3.2 ในกรณีบิดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร ฝ่ายมารดาต้องฟ้องศาลให้คดีถึงที่สิ้นสุด
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเคยเปลี่ยน)
   4.1 ใบเปลี่ยนชื่อ ช. 3
   4.2 ใบเปลี่ยนนามสกุล ช. 5
5. หลักฐานในการขอวีซ่า
   5.1 ทะเบียนสมรสของมารดากับพ่อเลี้ยง ชาวเยอรมัน
   5.2 หน้าพาสปอร์ตพ่อเลี้ยง-หน้าวีซ่ามารดา
   5.3 เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการขอยื่นวีซ่า 2 ชุด พร้อมแนบแบบฟอร์มคำขอยื่นวีซ่า
   5.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว

หมายเหตุ
   ก่อนทำการนัดหมายขอยื่นวีซ่าต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดของเด็ก
   เข้ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน ใช้เวลา 6-8 อาทิตย์
   รอผลอนุมัติวีซ่าใช้ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ