ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี
นำเอกสารตัวจริงของคู่สมรสสัญชาติไทยทั้งหมด ให้สถานทูต รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
(ยกเว้น กรณีที่นายทะเบียนผู้ออกเอกสารต้นฉบับได้รับรองลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่อำเภอใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

หลังจากได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต ให้ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองฉบับจริงพร้อมฉบับแปลทั้งหมดไปให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี และถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมดไว้เพื่อให้ฝ่ายคู่สมรสสัญชาติไทยใช้เพื่อยื่นขอวีซ่า
คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน ให้นำเอกสารที่ได้รับการรับรองฉบับจริงทั้งหมดไปติดต่อที่อำเภอเพื่อขอใบนัดจดทะเบียนสมรส โดยนายทะเบียนจะออกใบ Bescheinigung über die Anmeldung der EheschlieBung (§13 Abs. 4 PstG)
หลังจากได้ใบนัดจดทะเบียนสมรส คู่สมรสสัญชาติเยอรมันต้องส่งสำเนาใบนัดจดทะเบียนสมรสกลับมาให้ฝ่ายคู่สมรสสัญชาติไทย เพื่อนำสำเนาใบนัดจัดทะเบียนสมรส ไปใช้นัดยื่นขอวีซ่า โดยเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่า คือ
- สำเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมันไปขอใบนัดจดทะเบียนสมรส
- ใบนัดจดทะเบียนสมรสตัวจริง [Bescheinigung über die Anmeldung der EheschlieBung (§13 Abs. 4 PstG)]
-ใบ Start Deutsch A1

[Click คำแนะนำเรื่องเรียนภาษา ]

-หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังสีขาว ถ่ายหน้าเต็ม

-ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า
- สำเนาหนังสือเดินทางและที่อยู่ของคู่สมรสสัญชาติเยอรมัน

**เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากเราตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ที่ท่านต้องใช้ การดำเนินเรื่อง การขอคำร้อง เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว(ฟรี) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การนำเอกสารให้สถานทูตรับรอง การติดตามเอกสารที่รับรอง การรับเอกสารผ่านการรับรองจากสถานทูต การส่งเอกสารให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน และติดต่อประสานงานกับคู่สมรสของท่าน เราสามารถดูแลท่านแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนนัดยื่นขอวีซ่า**
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ