กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

กรณี แม่ที่จะนำเด็กไปพำนักที่ประเทศเยอรมณี ไม่ได้แต่งงานกับพ่อเด็กมารดาต้องทำหนังสือผู้มีอำนาจปกครองบุตร และเอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ส่วนใบเกิดเด็กถ้าหาย ต้องไปคัดสำเนาถูกต้องที่อำเภอ และต้องใช้ใบเกิดเท่านั้นไม่สามารถใช้ใบรับรองเกิดแทนได้ ส่วนใหญ่แม่จะอยู่ต่างประเทศ (เยอรมณี) จะส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาให้เราดำเนินการยื่นวีซ่าให้เด็กแทนแม่ โดยเด็กต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูต แม่จะบินมาตอนวีซ่าเด็กผ่านแล้ว เพื่อมารับเด็กเพราะขั้นตอนทั้งหมด หลังเอกสารครบ จนถึงวีซ่าผ่านจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

เราจะเก็บค่าบริการหลังจากวีซ่าของท่านผ่านแล้วเท่านั้น

กรณีบิดา-มารดาของเด็ก ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

เอกสารหลักที่ต้องใช้

1. ใบเกิด
2. ทะเบียนบ้าน หรือ ใบ ทร. 14/1
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4. หนังสือผู้มีอำนาจปกครองบุตร

นำเอกสารตัวจริงของบุตรทั้งหมดนำเข้ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

หลังจากได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต
กรณีให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องให้

กรณีมอบอำนาจให้บริษัทเราดำเนินการให้ทั้งหมด
1. ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดของเด็ก มาให้ทางบริษัทเรา พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
2. หนังสือมอบอำนาจ นำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไปรับรองที่สำนักงานทนายความ หรือสถานทูตไทยในประเทศเยอรมนี และส่งมาให้ทางบริษัทเรา
ใบมอบอำนาจ
3. สำเนาหนังสือเดินทางของแม่ และของพ่อเลี้ยงเด็ก ชาวเยอรมัน
4. สำเนาวีซ่าเยอรมันของแม่เด็ก
5. ที่อยู่ในประเทศเยอรมนี และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

ขั้นตอนต่างๆ
เมื่อได้เอกสารครบตามข้างต้น ขั้นแรกทางเราจะเอาเอกสารตัวจริงของเด็กทั้งหมด เข้าไปรับรองเอกสารในสถานทูตเยอรมัน หลังจากเอกสารได้ผ่านการรับรองจากสถานทูตเยอรมันเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าให้เด็กในทันที และเเด็กต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตตเยื่นวีซ่าด้วยตนเอง บิดา-มารดาสามารถเดินทางมารับบุตร ตอนที่วีซ่าผ่านแล้ว

ความสะดวกที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการกับบริษัทเรา
1. ลดขั้นตอนและความยุ่งยากต่างๆ เอกสารและขั้นตอนต่างๆ
ในการยื่นขอวีซ่าถูกต้องและแม่นยำ ดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
2. ประหยัดเวลา เพราะตั้งแต่เริ่มต้นเดินเรื่อง จนถึงวีซ่าอนุมัติ ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เราทำแทนท่านทั้งหมด
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องเดินทางมาสถานทูตบ่อยๆ เพราะต้องมารับรองเอกสารก่อน เอกสารรับรองเสร็จก็ต้องมารับอีก และก็ต้องพาเด็กมายื่นวีซ่าอีก
กรณีมารดา/บิดา พาบุตรมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
1. ใบเกิด
2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร.14/1 (แบบรับรองทะเบียนราษฎร)
3. หนังสือผู้มีอำนาจปกครองบุตร
   3.1 ในกรณีบิดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร ฝ่ายมารดาต้องฟ้องศาลให้คดีถึงที่สิ้นสุด
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเคยเปลี่ยน)
   4.1 ใบเปลี่ยนชื่อ ช. 3
   4.2 ใบเปลี่ยนนามสกุล ช. 5
5. หลักฐานในการขอวีซ่า
   5.1 ทะเบียนสมรสของมารดากับพ่อเลี้ยง ชาวเยอรมัน
   5.2 หน้าพาสปอร์ตพ่อเลี้ยง-หน้าวีซ่ามารดา
   5.3 เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการขอยื่นวีซ่า 2 ชุด พร้อมแนบแบบฟอร์มคำขอยื่นวีซ่า
   5.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว

หมายเหตุ
   ก่อนทำการนัดหมายขอยื่นวีซ่าต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดของเด็ก
   เข้ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน ใช้เวลา 6-8 อาทิตย์
   รอผลอนุมัติวีซ่าใช้ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ