ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

นำเอกสารตัวจริงของคู่สมรสสัญชาติไทยทั้งหมดนำเข้ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์

(ยกเว้น กรณีที่นายทะเบียนผู้ออกเอกสารต้นฉบับได้รับรองลายเซ็นต์จากเจ้าหน้าที่อำเภอใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

หลังจากได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต ให้ส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดไปให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี
คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน ให้นำเอกสารที่ได้รับการรับรองฉบับจริงทั้งหมดไปติดต่อที่อำเภอเพื่อขอใบคุณสมบัติครบถ้วน (Ehefähigkeitszeugnis) ซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบอนุญาต
คู่สมรสสัญชาติเยอรมันเดินทางมาถึงประเทศไทย ให้คู่สมรสทั้งคู่นำใบคุณสมบัติครบถ้วน (Ehefähigkeitszeugnis) ไปรับรองที่สถานทูต ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ จะได้รับใบหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (Konsularbescheinigung) และนำไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
**แนะนำว่าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้นำไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก**
หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว
ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปยื่นขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้าชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชนใหม่
นำบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านที่แก้ไขแล้วไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือตามศูนย์บริการใกล้ภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่
นำใบทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลเป็นภาษาเยอรมัน (กรณีจดทะเบียนสมรสสำนักงาน เขตบางรัก ) ให้สถานทูตเยอรมนี รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง กรณีจดทะเบียนสมรสนอกเหนือจากสำนักงานเขตบางรัก ต้องนำเอกสารข้างต้นฉบับภาษาไทยให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อน ส่งให้สถานทูต เยอรมันรับรอง

* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจสถานฑูต


ใบมอบอำนาจกระทรวง

คู่สมรสสัญชาติเยอรมันจะต้องนำเอกสารที่แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงแล้ว ไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่อำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส พร้อมเอกสารที่ใช้

- นำใบ ทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2), ใบสำคัญการสมรส (คร.3) ที่แปลและรับรองเอกสารจากสถานทูต
-ใบ Start Deutsch A1
[Click คำแนะนำเรื่องเรียนภาษา]
-หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังสีขาว ถ่ายหน้าเต็ม
[ตัวอย่างรูป Click]
-ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า

**เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากเราตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ที่ท่านต้องใช้ การดำเนินเรื่อง การขอคำร้อง เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว(ฟรี) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การนำเอกสารให้สถานทูตรับรอง การติดตามเอกสารที่รับรอง การรับเอกสารผ่านการรับรองจากสถานทูต การส่งเอกสารให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน และติดต่อประสานงานกับคู่สมรสของท่าน เราสามารถดูแลท่านแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนนัดยื่นขอวีซ่า**
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ