บริการล่ามจดทะเบียนสมรสสำนักงานเขตบางรัก

บริการล่ามเพื่อจดทะเบียนสมรสที่
หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว
ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปยื่นขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้าชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชนใหม่
นำบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านที่แก้ไขแล้วไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือตามศูนย์บริการใกล้ภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่
นำใบทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลเป็นภาษาเยอรมัน (กรณีจดทะเบียนสมรสสำนักงาน เขตบางรัก ) ให้สถานทูตเยอรมนี รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง กรณีจดทะเบียนสมรสนอกเหนือจากสำนักงานเขตบางรัก ต้องนำเอกสารข้างต้นฉบับภาษาไทยให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อน ส่งให้สถานทูต เยอรมันรับรอง

* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจสถานฑูต


ใบมอบอำนาจกระทรวง

คู่สมรสสัญชาติเยอรมันจะต้องนำเอกสารที่แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงแล้ว ไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่อำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส พร้อมเอกสารที่ใช้

- นำใบ ทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2), ใบสำคัญการสมรส (คร.3) ที่แปลและรับรองเอกสารจากสถานทูต
-ใบ Start Deutsch A1
[Click คำแนะนำเรื่องเรียนภาษา]
-หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังสีขาว ถ่ายหน้าเต็ม
[ตัวอย่างรูป Click]
-ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า

**เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากเราตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ที่ท่านต้องใช้ การดำเนินเรื่อง การขอคำร้อง เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว(ฟรี) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การนำเอกสารให้สถานทูตรับรอง การติดตามเอกสารที่รับรอง การรับเอกสารผ่านการรับรองจากสถานทูต การส่งเอกสารให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน และติดต่อประสานงานกับคู่สมรสของท่าน เราสามารถดูแลท่านแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนนัดยื่นขอวีซ่า**
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ