บริการล่ามจดทะเบียนสมรสสำนักงานเขตบางรัก

บริการล่ามจดทะเบียนสมรสสำนักงานเขตบางรัก

ผู้แปลภาษาเยอรมันที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนีให้รับรองคำแปลถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมันและสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

บริการล่ามเพื่อจดทะเบียนสมรสที่


หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว
ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปยื่นขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้าชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชนใหม่
นำบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านที่แก้ไขแล้วไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือตามศูนย์บริการใกล้ภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่
นำใบทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลเป็นภาษาเยอรมัน (กรณีจดทะเบียนสมรสสำนักงาน เขตบางรัก ) ให้สถานทูตเยอรมนี รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง กรณีจดทะเบียนสมรสนอกเหนือจากสำนักงานเขตบางรัก ต้องนำเอกสารข้างต้นฉบับภาษาไทยให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อน ส่งให้สถานทูต เยอรมันรับรอง

* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจสถานฑูต


ใบมอบอำนาจกระทรวง

คู่สมรสสัญชาติเยอรมันจะต้องนำเอกสารที่แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงแล้ว ไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่อำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส พร้อมเอกสารที่ใช้

- นำใบ ทะเบียนสมรสพร้อมบันทึก (คร.2), ใบสำคัญการสมรส (คร.3) ที่แปลและรับรองเอกสารจากสถานทูต
-ใบ Start Deutsch A1
[Click คำแนะนำเรื่องเรียนภาษา]
-หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังสีขาว ถ่ายหน้าเต็ม
[ตัวอย่างรูป Click]
-ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า

**เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากเราตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ที่ท่านต้องใช้ การดำเนินเรื่อง การขอคำร้อง เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว(ฟรี) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การนำเอกสารให้สถานทูตรับรอง การติดตามเอกสารที่รับรอง การรับเอกสารผ่านการรับรองจากสถานทูต การส่งเอกสารให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน และติดต่อประสานงานกับคู่สมรสของท่าน เราสามารถดูแลท่านแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนนัดยื่นขอวีซ่า**
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

Rufen Sie uns an, sprechen Sie mit uns! Wir finden für Ihre Fragen immer die beste Lösung und helfen Ihnen!
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Dolmetscher-Service für standesamtliche Trauung
บริการล่ามจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก
แผนที่
ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันและเวลา
ตรวจสอบพัสดุ
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
4,839
เดือนที่แล้ว
6,577
ปีนี้
34,176
ปีที่แล้ว
128,475
ทั้งหมด
207,486
อัตราแลกเปลี่ยน