การทำหนังสือเดินทางเยอรมันให้บุตรที่เกิดในไทย และขอวีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมัน

การทำหนังสือเดินทางเยอรมันให้บุตรที่เกิดในไทย และขอวีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมัน

ผู้แปลภาษาเยอรมันที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนีให้รับรองคำแปลถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมันและสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยกรณีแรกติดตามบุตรสัญชาติเยอรมัน และจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน

ขั้นตอนแรกก่อนจะขอวีซ่าติดตามบุตร ต้องขอหนังสือเดินทางเยอรมันให้บุตรก่อน

ขั้นตอนแรก เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารบุตร

    1. ใบเกิด
    2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร. 14/1
    3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) (ถ้ามี)
    4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ช.5) (ถ้ามี)
เอกสารมารดาจะใช้เหมือนกรณีสมรสทุกอย่าง
    1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองเกิด
    2. ทะเบียนบ้าน หรือ ทร. 14/1
    3. ใบรับรองโสด
    4. ใบทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง) ทางบริษัท มีบริการขอใบทะเบียนกลางให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ)
    6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ช.5) (กรณีเคยเปลี่ยนนามสกุล)
    7. ใบทะเบียนสมรส พร้อมบันทึก (คร.2)
    8. ใบทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร.6)
    9. ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
    10. ใบมรณะ (กรณีอดีตสามีเสียชีวิต)
    11. ใบคำพิพากษา (กรณีฟ้องหย่า)
    12. ใบคดีถึงที่สิ้นสุด
กรณีบิดาสัญชาติเยอรมันอยู่ด้วยที่ประเทศไทย
    ขั้นตอนแรกนัดทางเว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมนีเตรียมเอกสารข้างต้นตัวจริงพร้อมฉบับแปลเข้าไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตตามเวลานัด โดย บิดา มารดา และบุตร ต้องไปพร้อมกันทั้งหมด พร้อมคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุตรหลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะให้ท่านไปรับรองเอกสารและจะนัดให้มารับหนังสือเดินทางบุตรอีกครั้ง (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
กรณีบิดาสัญชาติเยอรมันอยู่ที่ประเทศเยอรมนี นำเอกสารข้างต้นตัวจริงของบุตร และมารดาเข้าไปรับรองในสถานทูตเยอรมนี (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
ส่งเอกสารที่รับรองเสร็จแล้วจากสถานทูตเยอรมนี พร้อมตัวแปลส่งให้บิดาที่ประเทศเยอรมนี บิดาต้องนำเอกสารทั้งหมดไปขอจดทะเบียนรับรองบุตร และทำหนังสือมอบอำนาจให้มารดา
ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาให้มารดาที่ประเทศไทย และมารดานำเอกสารทั้งหมด เข้าไปทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่สถานฑูตเยอรมนีโดยนัดผ่านทางเว็บไซต์ของสถานฑูตเยอรมนี หลังจากเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะนัดให้มารับหนังสือเดินทางบุตรอีกครั้ง (ระยะเวลา 6-8 อาทิตย์)
หลังจากได้รับหนังสือเดินทางเยอรมันของบุตร
ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่ามารดาติดตามบุตร
เอกสารที่ต้องใช้
    1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด
    2. สูติบัตรบุตร
    3. ในบางกรณีต้องใช้ หลักฐานการถือสัญชาติเยอรมันของบุตร หลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบิดาของบุตร
    4. หลักฐานซึ่งแสดงว่าตนเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร
    5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
    6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

    กรณี บิดา-มารดา จดทะเบียนสมรสหลังจากคลอดบุตรแล้ว ต้องนำใบสำคัญการสมรส (คร.3) และบันทึกการสมรส (คร.2) ของบิดา-มารดา มาขอยื่นวีซ่าติดตามบุตรพร้อมสำเนา 2 ฉบับ


ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราตั้งแต่ต้น จนถึงวีซ่าผ่าน ค่าบริการทางเราจะเก็บหลังจากวีซ่าผ่านแล้วเท่านั้น
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Rufen Sie uns an, sprechen Sie mit uns! Wir finden für Ihre Fragen immer die beste Lösung und helfen Ihnen!
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Dolmetscher-Service für standesamtliche Trauung
บริการล่ามจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก
แผนที่
ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันและเวลา
ตรวจสอบพัสดุ
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
4,839
เดือนที่แล้ว
6,577
ปีนี้
34,176
ปีที่แล้ว
128,475
ทั้งหมด
207,486
อัตราแลกเปลี่ยน