การแปลเอกสารไทย เยอรมัน ไทย

การแปลเอกสารไทย เยอรมัน ไทย

ผู้แปลภาษาเยอรมันที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนีให้รับรองคำแปลถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมันและสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

การแปลเอกสาร


บริษัท L.O.W. Travel and Service Co.Ltd. รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลที่มีใบอนุญาตจากศาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นผู้แปลที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันให้การยอมรับ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านที่ผ่านการแปลจากเราเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง สำหรับเอกสารที่เราให้บริการแปลนั้นได้แก่

 • สูติบัตร
 • ใบรับรองโสด
 • มรณะบัตร
 • ใบหย่า
 • ทะเบียนการหย่า
 • คำตัดสินในการหย่า
 • หนังสือสมรส
 • ทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองทะเบียนราษฎร์
 • คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และนามสกุล
 • หนังสือสัญญาทุกประเภท
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือรับรองการเลี้ยงดูบุตร
 • เอกสารทางการศึกษา
 • รับรองเอกสารกรมการกงสุล สถานทูต
 • แปลเอกสาร 800/หน้า คัดทะเบียนกลาง(นางเลิ้ง)ให้ ฟรี! ทะเบียนบ้าน ทะเบียนแต่ง หย่า คัดให้ ฟรี! ทุกอย่าง
 • อื่นๆ

เอกสารรับรอง ใบคำสั่งศาลอนุญาตล่ามแปล []

เอกสารจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทย-เยอรมัน และรับรองบุตร

การดำเนินเรื่องเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและเยอรมันนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารสำคัญต่าง ๆ ประกอบกัน และต้องทำการแปล เพื่อนำเข้าไปรับรองภายในสถานฑูต โดยเอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทย-เยอรมันและการรับรองบุตรนั้น จะมีความแตกต่างของการจัดเอกสารเพื่อเข้ารับรอง ขึ้นอยู่กับกรณีต่าง ๆ ซึ่งทางบริษัทของเราได้ให้บริการในการแปลเอกสาร ให้คำปรึกษา จัดการดำเนินการด้านเอกสารแบบครบวงจร และ การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสระหว่าง บุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมัน กรณีโสด
(ไม่เคยจดทะเบียนสมรส ไม่เคยหย่าร้าง)
กรณีหย่าร้าง กรณีหม้าย
(คู่สมรสเสียชีวิต)
กรณีเพศเดียวกัน
1.ใบเกิด หรือหนังสือรับรองเกิด
2.ทะเบียนบ้าน หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1)
3.ใบรับรองโสดจากอำเภอ
**มีอายุ 6 เดือน นับจากวันออกเอกสาร**
4.คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว(ใบทะเบียนกลาง/นางเลิ้ง)**สามารถมอบอำนาจให้ทางบริษัทไปขอแทนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเอกสารมีอายุ 6 เดือน นับจากวันออกเอกสาร**
5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3)
**ใช้ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อ**
กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ
6.ใบบันทึกสมรส (คร.2) กรณีจดทะเบียนสมรส
7.ใบบันทึกการหย่า (คร.6) กรณีหย่า
8.ใบสำคัญการหย่า (คร.7) กรณีหย่า
9.ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
10.ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) บางกรณี บางกรณี บางกรณี บางกรณี
11.ใบรับรองบุคคลคนเดียวกัน
**ใช้ในกรณีชื่อหรือนามสกุลในเอกสารแต่ละฉบับไม่ตรงกัน หรือสะกดผิด**
บางกรณี บางกรณี บางกรณี บางกรณี
12.ใบมรณบัตร
13.คำพิพากษา หรือ คำตัดสิน คดีถึงที่สุด กรณีฟ้องหย่าโดยศาล กรณีฟ้องหย่าโดยศาล
14.หนังสือยินยอมจากบิดา มารดา กรณีบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี
15.สัญญาการใช้ชีวิตคู่ ที่ออกให้โดยทนายความในประเทศเยอรมัน “ เรียกว่า Notar อ่านว่า โน-ทาร์ ”

**ใช้บางกรณี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมัน**
16. หนังสือมอบอำนาจให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน “ Beitrittserklärung อ่านว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุ่ง ”
17.แบบฟอร์มเพื่อให้ศาลในประเทศเยอรมันนีตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการหย่ากับคู่สมรสเดิมสัญชาติไทย กรณีเคยหย่า “ Antrag auf anerkennung einer ausländischen Entshceidung in Ehesachen ”
18.Versicherung an Eides Statt ใช้ในกรณีมีคำสั่งจากนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสฝ่ายเยอรมันเท่านั้น
19.สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูต

เพิ่มเติม

หลังจากขอยื่นวีซ่าแล้ว นายทะเบียนอำเภอที่ประเทศเยอรมนี มีสิทธิ์ขอเอกสารเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ใบรับรองความประพฤติ, หนังสือรับรองรายได้, ใบสูติบัตรของบุตร, ใบรับรองแพทย์ คู่สมรสสัญชาติเยอรมันควรติดต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอรายละเอียดเอกสารที่ทางนายทะเบียนต้องการ***สำหรับคู่สมรสสัญชาติไทย***


-หนังสือรับรองเกิด ต้องระบุ ชื่อ บิดา มารดา ที่อยู่ปัจจุบัน วัน เดือน ปี เกิด ให้ชัดเจน
-หนังสือรับรองโสด กรณีเคยหย่าร้าง กรณีเคยจดทะเบียนสมรส ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า เคยหย่าร้างหรือจดทะเบียนกับใคร และระบุเลขทะเบียนหย่า เลขทะเบียนสมรสให้ชัดเจน


โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Rufen Sie uns an, sprechen Sie mit uns! Wir finden für Ihre Fragen immer die beste Lösung und helfen Ihnen!
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Dolmetscher-Service für standesamtliche Trauung
บริการล่ามจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก
แผนที่
ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันและเวลา
ตรวจสอบพัสดุ
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
745
เดือนนี้
7,521
เดือนที่แล้ว
8,339
ปีนี้
45,197
ปีที่แล้ว
128,475
ทั้งหมด
218,508
อัตราแลกเปลี่ยน